atomic energy commission nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic energy commission nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic energy commission giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic energy commission.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • atomic energy commission

    a former executive agency (from 1946 to 1974) that was responsible for research into atomic energy and its peacetime uses in the United States

    Synonyms: AEC

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).