angle straightening machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle straightening machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle straightening machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle straightening machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle straightening machine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy nắn thép góc