angle pick-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle pick-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle pick-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle pick-up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle pick-up

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bộ cảm biến góc