angle of wall friction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle of wall friction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle of wall friction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle of wall friction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle of wall friction

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    góc ma sát ngoài

    góc ma sát vách