angle of two planes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle of two planes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle of two planes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle of two planes.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle of two planes

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    góc của hai mặt phẳng