angle of the crossing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle of the crossing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle of the crossing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle of the crossing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle of the crossing

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    góc mở của tâm ghi