angle of slide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle of slide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle of slide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle of slide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle of slide

    * kỹ thuật

    góc trượt