angle of skew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle of skew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle of skew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle of skew.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle of skew

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    góc mặt nghiêng