angle of roll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle of roll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle of roll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle of roll.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle of roll

    * kỹ thuật

    góc chênh

    góc nghiêng