angle of retard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle of retard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle of retard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle of retard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle of retard

    * kỹ thuật

    góc trễ