angle of polygon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle of polygon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle of polygon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle of polygon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle of polygon

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    góc đa giác