angle of interior friction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle of interior friction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle of interior friction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle of interior friction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle of interior friction

    * kỹ thuật

    góc ma sát trong