angle of fitting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle of fitting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle of fitting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle of fitting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle of fitting

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    góc lắp