angle of depression nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle of depression nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle of depression giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle of depression.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle of depression

    * kỹ thuật

    góc lệch