angle of crest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle of crest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle of crest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle of crest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle of crest

    * kỹ thuật

    góc đỉnh