angle of bevel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle of bevel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle of bevel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle of bevel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle of bevel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    góc vát (của) mép