angle of bend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle of bend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle of bend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle of bend.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle of bend

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    góc uốn cốt thép