angle of bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle of bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle of bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle of bank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle of bank

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    góc bờ vỉa