angle measuring instrument nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle measuring instrument nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle measuring instrument giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle measuring instrument.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle measuring instrument

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    máy do góc