angle iron straightening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle iron straightening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle iron straightening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle iron straightening.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle iron straightening

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự nắn thẳng thép góc