angle iron stiffening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle iron stiffening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle iron stiffening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle iron stiffening.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle iron stiffening

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự làm cứng bằng thép góc

    sự tăng cứng bằng thép góc