angle iron of the chords nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle iron of the chords nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle iron of the chords giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle iron of the chords.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle iron of the chords

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thép góc cánh (dầm chữ I)