angle halving nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle halving nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle halving giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle halving.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle halving

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mộng góc

    sự ghép mộng góc