angle grinder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle grinder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle grinder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle grinder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle grinder

    * kỹ thuật

    ô tô:

    máy mài góc