angle fishplates nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle fishplates nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle fishplates giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle fishplates.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle fishplates

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tấm nệm góc