angle cock body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle cock body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle cock body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle cock body.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle cock body

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    thân khóa ngắt gió đầu xe