angle bracket support nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle bracket support nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle bracket support giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle bracket support.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle bracket support

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    dầm chìa góc

    giá chìa góc