angle bender nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle bender nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle bender giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle bender.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle bender

    * kỹ thuật

    máy uốn cốt thép