adjustable pitch propeller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable pitch propeller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable pitch propeller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable pitch propeller.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable pitch propeller

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    chân vịt điều chỉnh được