adjustable peg system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable peg system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable peg system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable peg system.

Từ điển Anh Việt

  • Adjustable peg system

    (Econ) Hệ thống neo tỷ giá hối đoái có thể điều chỉnh.

    + Hệ thống này được quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra tại hội nghị Bretton Woods và đề cập đến một bộ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỐ ĐỊNH hay được neo mà về cơ bản là cố định nhưng cho phép điều chỉnh hoặc thay đổi với lượng nhỏ theo cả 2 hướng.