năm xaba trong Tiếng Anh là gì?

năm xaba trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm xaba sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • năm xaba

    * thngữ

    sabbatic yea