năm trời trong Tiếng Anh là gì?

năm trời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm trời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • năm trời

    years (already)