năm về sau trong Tiếng Anh là gì?

năm về sau trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm về sau sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • năm về sau

    ~ years later