năm công trong Tiếng Anh là gì?

năm công trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm công sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • năm công

    * dtừ

    man-year