năm ba trong Tiếng Anh là gì?

năm ba trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm ba sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • năm ba

  several; some; a few

  trong túi chỉ có năm ba đồng to have only several dong in one's pocket

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • năm ba

  Several some

  Trong túi chỉ có năm ba đồng: To have only several dong in one's pocket

  Năm cha ba mẹ: Miscellaneous, like a hodge-podge

  Thật là khó phân đống sách năm cha ba mẹ này ra từng loại: It in indeed hard to sort out this hodge-podge of a books

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • năm ba

  several some