năm nhị trong Tiếng Anh là gì?

năm nhị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm nhị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • năm nhị

    * ttừ

    pentandrous