năm trước trong Tiếng Anh là gì?

năm trước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm trước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • năm trước

    * phó từ, dtừ

    yester-year

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • năm trước

    ~ years ago; previous year