năm nhụy trong Tiếng Anh là gì?

năm nhụy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm nhụy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • năm nhụy

    * ttừ

    pentagynous