năm qua trong Tiếng Anh là gì?

năm qua trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm qua sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • năm qua

    last year, past year(s)