năm bảy trong Tiếng Anh là gì?

năm bảy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm bảy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • năm bảy

  some; several; a few

  năm lần bảy lượt many times

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • năm bảy

  Small amount, amount between five and seven

  Chỉ đi nghỉ năm bảy ngày: To take only from five to seven days off

  Năm lần bảy lượt: Agreat many times

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • năm bảy

  small amount, amount between five and seven