năm mặt trong Tiếng Anh là gì?

năm mặt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm mặt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • năm mặt

    * ttừ

    pentahedral