năm học trong Tiếng Anh là gì?

năm học trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm học sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • năm học

  school year; academic year

  lại lỡ một năm học nữa to miss another school year

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • năm học

  * noun

  sehoot-year

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • năm học

  school year