năm hạn trong Tiếng Anh là gì?

năm hạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm hạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • năm hạn

    climacteric

    năm đại hạn the grand climacteric

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • năm hạn

    climacteric