năm châu trong Tiếng Anh là gì?

năm châu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm châu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • năm châu

    the world