năm mười trong Tiếng Anh là gì?

năm mười trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm mười sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • năm mười

    hide-and-seek

    bọn trẻ đang chơi năm mười the children are playing hide-and-seek