năm thân trong Tiếng Anh là gì?

năm thân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm thân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • năm thân

    year of the monkey