năm năm trong Tiếng Anh là gì?

năm năm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm năm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • năm năm

    every year, yearly

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • năm năm

    Every year, yearly

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • năm năm

    every year, yearly; five years