năm sinh trong Tiếng Anh là gì?

năm sinh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm sinh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • năm sinh

    year of birth