năm chục trong Tiếng Anh là gì?

năm chục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm chục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • năm chục

    fifty (i.e. five tens)