năm rồi trong Tiếng Anh là gì?

năm rồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm rồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • năm rồi

    xem năm ngoái

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • năm rồi

    last year